Testar Sidebar

Referenser


Nedan följer ett urval av utförda uppdrag med godkännande av nämnda kunder.

Consat Engineering AB i Partille


Industrisektor: Produkt- och produktionsutveckling

Uppdraget gällde att på ett överskådligt sätt analysera och redovisa bolagets utveckling över tid samt öka förståelsen för bolagets verksamhet.

Denna information utgjorde senare underlag för diskussioner med banken om en förändrad och mer kostnads-effektiv bankupplåning.

Slutresultat: Efter förhandlingar med banken erhöll företaget en förbättrad riskrating och företaget erhöll därefter ett koncernkontoupplägg med kredit, vilket avsevärt reducerade koncernens räntekostnader.


Läs mer om Constant Engineering på deras hemsida. (separat fönster öppnas)

Flexbuss Sverige AB i Nybro


Industrisektor: Linjebuss- och beställningstrafik

Flexbuss stod inför en större trafikupphandling, som omfattade cirka 1,2 miljarder svenska kronor över en 10-års period. Vid vinst av hela eller del av trafikupphandlingen skulle krävas väsentliga investeringar i en utökad fordonsflotta.

Uppdraget gällde utarbetande av ett omfattande informationspaket om bolagets verksamhet. Vidare gällde att analysera bolagets förmåga att kunna möta de högre kostnader, som utgjorde en effekt av investeringarna i fordonsflottan och personal.

Slutresultat: Ett komplett prospekt erhölls, som fortsättningsvis kan användas vid kontakter med olika intressenter exempelvis banken, kunder, leverantörer, m.fl.

Läs mer om Flexbuss på deras hemsida. (separat fönster öppnas)

Fortex International i Kullavik


Industrisektor: Internationell handel med skogsprodukter

Uppdraget gällde att säkerställa kapital-/kreditbehovet inför en planerad tillväxt och samtidigt genomföra en MBO-transaktion, varigenom några nyckelpersoner blev nya delägare i bolaget.

Vid planering och genomförande av MBO-transaktionen utnyttjades både skatte- och legal expertis.

Slutresultat: En utökad ägarkrets som grund för en fortsatt expansion säkerställdes. Mot bakgrund av detta arrangemang har senare ägarkretsen ytterligare utökats.

Läs mer om Fortex på deras hemsida. (separat fönster öppnas)

Propoint AB i Kungsbacka


Industrisektor: Elektronikproduktion

Uppdraget gällde att på ett överskådligt sätt redovisa bolagets utveckling under senaste åren. Informationspaketet var tänkt att kunna användas gentemot bolagets olika intressenter.

Resultatet av uppdraget var ett Informationsmemorandum som detaljerat beskrev affärsidén visionen, organisationen, m.m. Vidare redovisades resultat- och balansräkningar nedbrutna på olika perioder liksom nyckeltal.

Slutresultat: Informationspaketet gav lägre riskrating av företagets verksamhet, som medförde väsentligt lägre finansiella kostnader.

Läs mer om Propoint på deras hemsida. (separat fönster öppnas)