Finansiell analys & planering


Vi sammanställer inledningsvis en utförlig finansiell information om bolagets utveckling. Denna information skall ge en aktuell bild av bolaget för banker, leverantörer, kunder, m.fl. intressenter.

Genom nyckeltalsanalyser får företagsledningen verktyg att bättre hantera bolagets svagheter för att vidta korrigerande åtgärder. Vi vill tydliggöra olika risker som finns i verksamheten och därmed öka handlingsberedskapen hos företagsledningen.

Strukturaffärer


Vi diskuterar med företagsledningen hur man ser på framtiden och vilket vägval som gäller - expansion eller försäljning.   
 
Vi förbereder och planerar ägarskifte vid t.ex. generationsskiften, MBO-transaktioner eller försäljningar till extern part.
 
Vad bör man tänka på inför en försäljning av bolaget? Vi informerar om olika aspekter och krav samt planlägger försäljningsprocessen för att uppnå ett optimalt utfall.

Bankupphandling & finansiering


I denna fas analyseras hur bolaget finansierat sin verksamhet och hur den externa upplåningen säkerställts. 
 
Mot bakgrund av en utförlig finansiell information kan bolagets kapitalbehov säkerställas.
 
Vi bistår företagsledningen i frågor gällande finansiering av olika investeringar samt inför och vid bankupphandlingar.